ප්‍රවීන රසායනික විද්‍යා ගුරුවරයෙකු හා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අංශයේ  සහාය කථිකාචාර්යවරයකු වන දුලිත p. කුලතුංග  සිප් සයුර හා එක්ව මෙහෙයවන මාසික  රසායනික විද්‍යා ඔන්ලයින් රිවිෂන් පන්තිය.

සියලුම විෂය නිර්දේශය මාස 6කින් ආවරණය වන ලෙස සකසන ලද පාඨමාලාවකි. 

සෑම සතියකම සෙනසුරාදා සහා ඉරිදා දිනවල සජීවී පංති පැවැත්වෙන අතර , එම පටිගතකල video's ඕනෑම අවස්ථාවක නැරඹීම සදහා සිසුන්ට අවස්ථාව සැලසේ.


course details

ප්‍රවීන රසායනික විද්‍යා ගුරුවරයෙකු ප්‍රසන්න රණසිංහ ගුරුතුමා සිප් සයුර හා එක්ව මෙහෙයවන මාසික  රසායනික විද්‍යා ඔන්ලයින් පන්තිය.

නොවැම්බර් මාසය තුලදී කාබනික රසායනය සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය කරනු ලැබේ.


ප්‍රවීන භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයෙකු උපුල් මුදලිගේ ගුරුතුමා සිප් සයුර හා එක්ව මෙහෙයවන මාසික  භෞතික විද්‍යා ඔන්ලයින් පන්තිය.

නොවැම්බර් මාසය තුල පහත විෂය කරුණු උගන්වනු ලැබේ.
  • යාන්ත්‍ර විද්‍යාව - රේඛිය චලිතය

නොවැම්බර් මස දෙවැනි දා සිට සෑම සඳුදා දිනකම ප.ව. 2.30 සිට ප.ව 4.30 දක්වා  සජීවි ඉගැන්විම් සිදු කරන අතර අවශ්‍ය ඕනෑම විටක පටිගත කල පාඩම් නැරඹිය හැක

ප්‍රවීන භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයෙකු උපුල් මුදලිගේ ගුරුතුමා සිප් සයුර හා එක්ව මෙහෙයවන මාසික  භෞතික විද්‍යා ඔන්ලයින් පන්තිය.

නොවැම්බර් මාසය තුල පහත විෂය කරුණු උගන්වනු ලැබේ.
  • ආලෝකය - වර්තනය
  • තාපය - උෂ්ණත්වමිතිය

සෑම අගහරුවාදා දිනකම පස්වරු 2.30 සිට 4.30 දක්වා සජීවි ඉගැන්විම් සිදු කරන අතර අවශ්‍ය ඕනෑම විටක පටිගත කල පාඩම් නැරඹිය හැක.